Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BRANDKARMA TE AMSTERDAM

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen BrandKarma en een
Opdrachtgever waarop BrandKarma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BrandKarma,
voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. BrandKarma zal bij de uitvoering van de tussen haar en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van de
Opdrachtgever rekening houden;

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving
BrandKarma richt zich op training, coaching, advies en workshops binnen het werkveld van personal branding,
persoonlijke ontwikkeling, conceptontwikkeling en marketing in de meest ruime zin. BrandKarma is bij de Kamer
van Koophandel ingeschreven onder nummer: 34234395

Artikel 3. Offerte en bevestiging
1. De door BrandKarma gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven. BrandKarma is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Reiskosten worden apart in rekening
gebracht.
3. Elke overeenkomst tussen BrandKarma en haar Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat de
overeenkomst schriftelijk door BrandKarma is bevestigd.
4. Mondelinge afspraken betreffende wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst zijn slechts
bindend voor zover BrandKarma deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd, of deze door
de Opdrachtgever schriftelijk aan BrandKarma zijn bevestigd en BrandKarma deze voor akkoord heeft
ondertekend;

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. BrandKarma zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BrandKarma het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle gegevens waarvan BrandKarma aangeeft, dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten, dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan BrandKarma worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BrandKarma zijn verstrekt, heeft
BrandKarma het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging
vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. BrandKarma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BrandKarma is uitgegaan
van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van
aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke
toeleveringen door de Opdrachtgever die BrandKarma tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken
dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor
verhoging van de overeengekomen prijs.
5. Het advies is slechts een advies en de uitwerking is afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van
de BrandKarma. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing
van het door de BrandKarma gegeven advies.
6. BrandKarma gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken
van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
7. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het van belang, niet alleen tijd te
investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten,
maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online trainingswebinars.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en
in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BrandKarma zal de Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal BrandKarma de
Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal BrandKarma daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave
kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
6. Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering van de opdracht moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de BrandKarma ter
kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
7. Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de
BrandKarma alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten
(kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de BrandKarma zulks wenst de
voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen
tegen de door BrandKarma in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de
BrandKarma op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering
voortvloeiende kosten, uren en schaden.

Artikel 6. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. BrandKarma behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis
van derden wordt gebracht.
2. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model, concept en theorie ten aanzien van het
voorlopige en definitieve adviesplan komen toe aan BrandKarma.
3. BrandKarma is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde resultaten
en evaluaties van opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van BrandKarma op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende
gevallen:
             1. Na het sluiten van de overeenkomst aan BrandKarma ter kennis gekomen omstandigheden
                 geven BrandKarma goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen
                 zal voldoen;
             2. Indien BrandKarma de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
                 zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is BrandKarma bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van
BrandKarma schadevergoeding te vorderen.
3. BrandKarma kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever
zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met BrandKarma gesloten overeenkomst(en) inclusief
de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
4. BrandKarma kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De
bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

Artikel 9. Honorarium
1. Tenzij voor het honorarium een vast bedrag is overeengekomen, wordt dit vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren, voor zover van toepassing op basis van de verstrekte begroting en met
toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van BrandKarma.
2. BrandKarma is gerechtigd om 15% van het begrote of overeengekomen bedrag als voorschot in
rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling van de desbetreffende factuur heeft BrandKarma het recht
om de start van de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3. Bij workshops en coachingopdrachten met open inschrijving wordt het honorarium voor aanvang in
rekening gebracht. Bij niet tijdige betaling kan BrandKarma deelname weigeren.
4. Noodzakelijke reiskosten worden naast het honorarium afzonderlijk in rekening gebracht. De betaling
door Opdrachtgever dient per bankoverschrijving te worden voldaan.

Artikel 10. Betaling
1. BrandKarma brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen door middel van een factuur in
rekening. Betalingen door Opdrachtgever dient per bankoverschrijving te worden voldaan op een door
BrandKarma aan te wijzen bankrekening binnen de termijn als vermeld op de factuur, tenzij door
BrandKarma anders met Opdrachtgever voorafgaand aan het advies is overeengekomen.
2. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het
ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij BrandKarma.
3. Is de Opdrachtgever in verzuim dan is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd
met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijk) incassokosten voor
rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde
van advocaten. Wanneer BrandKarma evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen
hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze
kosten voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de
vorderingen van BrandKarma en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens BrandKarma
onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan,
zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. De eigendom der goederen en rechten blijft aan de BrandKarma en gaat eerst, voor zover bedongen,
over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en
schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande
leveringen, zal hebben voldaan.
7. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze
deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
8. Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan
de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9. Toepasselijkheid van de artikelen 7:408 en 7:411 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
Wanneer een Opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat
BrandKarma zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot
op dat moment gemaakt, te voldoen.
10. Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of
handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor van BrandKarma redelijkerwijs niet kan
worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft BrandKarma het recht deze opdracht neer te
leggen. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op
vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten ter
beschikking te stellen.
11. Voor aanvang van de online cursussen van BrandKarma is vooruitbetaling verschuldigd.
12. Indien u heeft gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende
termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.

Artikel 11. Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving
1. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan
BrandKarma. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en
opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende
alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden.
Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:
2. Bij annulering na inschrijving tot 2 weken is kosteloos, annuleren binnen een week voor aanvang zijn de
annuleringskosten 50%. En annulering binnen 2 dagen voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%
3. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of
workshop.
4. Annulering/opzegging van een online cursus overeenkomst is niet mogelijk na tot totstandkoming van
de overeenkomst.
5. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van
de (betalings)verplichtingen van afnemer.

Artikel 12. Het verzetten van coachingsafspraken
1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende
afspraak annuleert zal BrandKarma de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te
betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden
gebracht.
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek
in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar
behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Indien BrandKarma aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van BrandKarma, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt
gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van BrandKarma beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht
(exclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BrandKarma of haar ondergeschikten.
4. De BrandKarma is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop
BrandKarma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BrandKarma niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van BrandKarma opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door BrandKarma niet mogelijk is langer duurt dan 2
maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien BrandKarma bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde
c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Club MERK IK lidmaatschap
1. Elk lidmaatschap gaat in op de dag van inschrijving via de website van BrandKarma. Het lidmaatschap
wordt aangegaan voor 12 maanden.
2. Bij de eerste inschrijving dient direct de eerste maandtermijn te worden betaald met verstrekking van de
volledige en juiste gegevens t.b.v. de automatische incasso. Of indien gekozen is om in een keer het
jaarlidmaatschap te voldoen, moet dit bedrag direct bij de inschrijving vooruit worden betaald.
3. Opzeggen is mogelijk via het opzegformulier op de webiste van BrandKarma. De opzegging en
verwerking worden bevestigd middels een e-mail bericht. Deze e-mail is bindend. Indien deze
bevestiging binnen twee weken niet is ontvangen, dient de opzegger dit ter controle te melden via
alexandra@brandkarma-academy.com
4. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de eerste contractperiode te geschieden.
Indien niet tijdig is opgezegd via de website wordt het lidmaatschap automatisch verlengt naar een
maandelijks opzegbaar lidmaatschap met een opzegtermijn van een maand.
5. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan BrandKarma te
voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van het lidmaatschap.
Restitutie van contributie is niet mogelijk.
6. BrandKarma behoudt zich het recht voor om contributieprijzen te wijzigen na verlenging of tijdens
promotionele doeleinden.
7. BrandKarma behoudt zich het recht voor om naar redelijkheid en billikheid additionele locatie, reis en
verblijfkosten in rekening te brengen voor events uit naam van Club MERK IK
8. Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar
9. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten, faciliteiten, aangegeven duur
en prijs zoals vermeld op de website. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt het recht om hiervan
gebruik te maken.
10. Ieder lid verklaart bij inschrijving de door BrandKarma opgestelde algemene voorwaarden en in de club
gestelde huisregels na te leven. BrandKarma is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt
aan de voorwaarden/regels de toegang in de events en online sessies, voor een door BrandKarma te
bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 16. Automatische Incasso lidmaatschap
1. De betaling van het lidmaatschap wordt maandelijks afgelost middels automatische incasso. Derhalve is
lidmaatschaphouder gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening waarvan
BrandKarma gemachtigd is te incasseren. Verminderd de gevallen dat er gekozen is voor eenmalige
vooruitbetaling van de totaalsom van het jaarlidmaatschap.
2. De verschuldigde contributie wordt vooraf en automatisch binnen een maand geïncasseerd. Daarbij
dient de datum van inschrijving als uitgangspunt. Stel men heeft ingeschreven op de 15e dag van de
maand dan zal per de 15e een incasso volgen voor de komende maand.
3. Indien de automatische incasso mislukt, is het lid verplicht binnen 3 dagen het openstaande bedrag per
bankoverschrijving te voldoen.
4. Ieder lid is verplicht om de juiste en meest recente bankgegevens te verstrekken zodat de incasso
correct kan worden uitgevoerd.
5. Voor elke nota die niet binnen de eerste herinnering gestelde termijn is betaald, bent u €40,- wettelijke
incassokosten verschuldigd.
6. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door BrandKarma gestelde
termijnen, worden over gedragen aan een incassokantoor.

Artikel 17. Overig
BrandKarma zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een
wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het
uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan BrandKarma.

Artikel 18. Geschillen
De rechter van de woonplaats van BrandKarma is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te
nemen, tenzij de sector kanton van de rechtbank bevoegd is. Niettemin heeft BrandKarma het recht om de Opdrachtgever te (doen) dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen BrandKarma en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Slotbepaling
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam.